Typer affald

Deponi Syd har tilladelse til at modtage deponeringsegnet affald i henhold til Deponi Syds ”Positivliste”.

Deponi Syd modtager affald, der ikke kan genanvendes, forbrændes eller nyttiggøres på anden måde.

Deponi Syd modtager ikke farligt affald.

Eksempler på typer af affald, som Deponi Syd modtager:

– Forurenet bygnings- og nedrivningsaffald (fx indeholdende tungmetaller, PCB eller andre miljøfremmede stoffer, under grænseværdierne for farligt affald).
– Asbestholdige materialer
– Ikke genanvendelig isolering (mineraluld)
– Fibergibs
– Blød PVC
– Brandtomtaffald
– Gadeopfej
– Restaffald fra sorteringsanlæg
– Andet affald, som ikke kan genanvendes eller forbrændes.

Kommunerne er anvisningsmyndighed af bl.a. deponeringsegnet affald. Hvis du er i tvivl om dit affald er deponeringsegnet, bør du kontakte den kommune, hvor affaldet er opstået.

Eksempler på affald, som i nogle tilfælde kan være deponeringsegnet, hvis det anvises af kommunen, er:

– Glasfiber
– Slam
– Imprægneret træ